SPOLEČNĚ PROTI KORONAVIRU

Nové návrhy zákonů, mimořádná opatření a zákazy přibývají každým dnem. Společně s kolegy jsem proto pro vás připravil základní přehled, ve kterém najdete vše potřebné. 

OPATŘENÍ

PRACUJÍCÍ

NÁŠ KRAJ

STUDENTI

PODNIKATELÉ

AKTUÁLNÍ STAV

RODIČE

SENIOŘI

KONTAKTY

 

NOUZOVÝ STAV A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Konec nouzového stavu - vláda jej vyhlásila 12. března a skončil až 17. května 2020. I přes toto ukončení zůstávají ale v platnosti některá z krizových opatření.

Nošení roušek – plošné nošení roušek bylo zrušeno od 1. července. Výjimku však tvoří oblasti, kde krajská hygienická stanice přijala vlastní lokální opatření. Povinnost i nadále zůstává v hlavním městě Praze v metru a ve vnitřních prostorách při konání hromadných akcí nad 100 lidí a vzdálenosti mezi nimi menší než 1,5 metru. Více informací zde. Specifická situace je nyní rovněž v Moravskoslezském kraji, v kterém byla opatření zpřísněny, včetně nošení roušek - více níže.


Rozvolnění opatření – veškeré harmonogramy rozvolňování najdete zde.

Aktuálně platná opatření – jsou specificky upravena pro nemocnice a další zdravotnická a sociální zařízení, všechny provozovny, trhy, knihovny, kadeřnictví, kosmetické a další obdobné služby, kina a divadla a další kulturní zařízení, restaurace a maloobchod a obchodní centra obecně, sportoviště či sauny. Všechna jsou zveřejněna zde.

Nový trestný čin – díky zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí bude úmyslné šíření koronaviru nově trestným činem. V době nouzového stavu jsou obecně všechny trestné činy a přestupky proti zákonu posuzovány přísněji.

Cestování – veškeré informace najdete na webu Ministerstva zahraničí.

 

PRO STUDENTY

TERMÍNY STÁTNÍCH MATURIT A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: nejnovější informace najdete na webu MŠMT. Společná, tedy státní část maturit odstartuje 1. června, následně pak školní profilová část od 10. června. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy, přesněji na čtyřleté obory proběhnou 8. června, na víceletá gymnázia 9. června.

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLÁCH: najdete zde. Jedná se však o předběžný harmonogram, který se bude odvíjet od počtu nakažených. Podrobněji najdete také zde.

Státní maturity – se uskuteční nejdříve tři týdny po opětovném otevření škol. Úplně se vynechají slohové práce z cizího a českého jazyka a proběhne jen didaktická část. Pokud ale školy neotevřou do 1. června, bylo by maturitní vysvědčení fakticky vypočteno ze známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení. Více o maturitách najdete na webu Cermatu.

Přijímací zkoušky na střední školy – proběhnou nejdříve za dva týdny po opětovném otevření škol a bude se konat jen jedno kolo s možnými náhradními termíny. Více najdete na webu MŠMT.

Roušky ve školách – uvolnění nošení roušek se týká žáků ve školách a studentů při přijímacích zkouškách a státnicích. Samozřejmě za splnění předepsaných rozestupů a počtu osob v místnosti. Více výše.

Povinnosti vybraných studentů – nejnověji byla zrušena pracovní povinnost vybraných studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech sociálních oborů.

 

PRO RODIČE

Ošetřovné – bylo rozšířeno pro rodiče dětí do 13 let po celou dobu zavření škol. Nejnověji bylo navýšeno z 60 na 80 % vyměřovacího denního základu (zpětně od 1. dubna). Nově také bude vypláceno za péči o nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu a také těm, kteří se doma starají o své postižené příbuzné členy rodiny po uzavření stacionářů a jiných sociálních služeb. Ošetřovné bude vypláceno i živnostníkům z programu Úřadu práce, který administruje ministerstvo průmyslu. Více o ošetřovném i samotný formulář pro živnostníky je na webu MPO. A bude možnost se doma i prostřídat. Více na webu MPSV.

Zjednodušení dávek - nebude nutné dokládat úřadům práce příjmy a náklady za první letošní tři měsíce. Dávky se totiž vypočítají z posledních tří měsíců minulého roku. Týkat se to bude příspěvku na bydlení, přídavků na děti i příspěvku na péči.

PRO PRACUJÍCÍ

 

Práva a povinnosti- Veškeré informace pro pracující v souvislostí s pandemií koronaviru najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

PRO PODNIKATELE

 

Daňová přiznání – do 1. července byl odložen termín podání daně z příjmu pro fyzické i právnické osoby. Současně byly prominuty pokuty za pozdější platby a obecně zmírněny pokuty a sankce. Více na webu Ministerstva financí.
 

Odpuštění minimálních záloh - po dobu šesti měsíců (březen-srpen) byly odpuštěny minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění. Pokud jste už zálohy v březnu zaplatili, započítají se vám za září. Pokud platíte více než je minimum, můžete vše doplatit až v rámci ročního vyúčtování v roce 2021.

 

Kompenzační bonus - byl schválen ve výši 25.000 Kč. Veškeré informace a podmínky jsou zde. nejnověji již byla schválena druhá fáze kompenzačního bonusu, zjednodušeně dalších 19.500 Kč jako kompenzaci za měsíc květen a část června. Dále byl schválen kompenzační bonus pro malá s.r.o. a v jednání je rovněž kompenzační bonus pro osoby pracující na DPP a DPČ. Více informací na webu Finanční správy.
 

Elektronická evidence tržeb – po dobu nouzového stavu se úplně pozastavuje elektronická evidence tržeb. S tím byla fakticky odložena i 3. a 4. vlna EET, která začne fungovat až v lednu 2021. Více najdete na webu Ministerstva financí.


Zaměstnávání handicapované - firmy zaměstnávající handicapované nebudou muset v rámci žádosti o příspěvek na mzdy dokládat tzv. bezdlužnost.

Programy COVID – Více o programech najdete na webu ČMRZB.

Práce z domova - podnikatelům se doporučuje ve velké míře využít pro zaměstnance tzv. "home office", tedy práci z domova. Více informací najdete na webu MPSV.

Kurzarbeit - podnikatelé mohou využít možnosti kurzarbeitu díky cílenému programu, který bude financován ze strany příslušného Úřadu práce. Více o projektu "Antivirus - Podpora zaměstnanosti" najdete na webu MPSV.  Smlouvy uzavírané s úřady práce budou platné ihned, ne až po zveřejnění v registru smluv.

PRO SENIORY

 

Specifické potřeby - Jelikož se jedná o nejohroženější skupinu obyvatel, je doporučováno v případě zhoršení pandemické situace maximálně omezit pohyb na veřejnosti a kontakt s ostatními. V ideálním případě je možné využít mimořádných služeb měst a obcí, jenž nabízejí seniorům dovoz léků, nákupů či doprovod k lékaři. Již byla zrušena vyhrazená doby pro nakupování.

SITUACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

 

Situace v Moravskoslezském kraji: aktuální informace o situaci v kraji.

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje, který se projevuje vznikem nových lokálních ohnisek nákazy. Současně eviduje nárůst počtů případů u přeshraničních pracovníků pracujících na území celého Moravskoslezského kraje.

 

V návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci byla vydána s účinností ode dne 24. 7. 2020 od 6:00 hod. do odvolání Mimořádná opatření č. 16/2020 a č. 17/2020.

Mimořádné opatření č. 16/2020 platí pro území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost a nařizuje:
 

 1. Povinnost provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
   

 2. Zákaz příjmu osob v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou klientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
   

 3. Omezení konání hromadných akci ve venkovních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:

  • u každého vstupu je na viditelném místě k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou,

  • účastníci hromadné akce se pohybují či pobývají na akci s ochranným prostředkem dýchacích cest, s výjimkou dětí do dvou let věku, osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, osob účastnících se svateb či pohřbů.
    

 4. Omezení konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách, tak, že musí být dodržována následující pravidla:

  • zakazuje se účast přesahující 100 osob ve stejný čas v každém ze stavebně nebo funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; v případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, s výjimkou členů domácnosti.

  • účast na hromadných akcích přesahujících ve stejný čas 100 osob se nevztahuje na konání svateb a pohřbů.

  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.
    

 5. Provozování zotavovacích akcí a jiných podobných akcí za dodržení následujících pravidel:

  • zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,

  • zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,

  • zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,

  • vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,

  • omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů čí jiných osob,

  • omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.
    

 6. Provozování umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) za dodržení následujících pravidel:

  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

  • provozovatel zajistí, pokud je to možné, opatření k zabránění shromažďování osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat kumulaci osob,

  • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostoru přístupných návštěvníkům,

  • zajištění dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,

  • zajištění provozu šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,

  • pravidelné provádění dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,

  • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,

  • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,

  • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou.
    

 7. Provozování vnitřních sportovišť, saun a wellness center, s výjimkou plaveckých bazénů, za dodržení následujících pravidel:

  • provozovatel zajistí dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

  • provozovatel zajistí provoz šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,

  • provozovatel zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty,

  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

  • provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid,

  • provozovatel zajistí pravidelné vyvětrání prostor, vyjma saunových prostor,

  • provozovatel zakáže provoz kádí s ledovou tříští ve wellness centrech a saunách.
    

 8. V čase od 00:00 hod. do 8:00 hod., nesmí být otevřeny provozovny stravovacích zařízení včetně venkovních prostor, s výjimkou:

  • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

  • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

  • provozoven, které jsou součástí zařízení poskytujících ubytovací služby, v tomto případě se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách v čase od 00:00 hodin do 6:00 hodin.

  • svatebních a pohřebních hostin
    

 9. Provozovny stravovacích služeb musí dodržet následující pravidla:

  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 2 metry, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

  • u jednoho stolu sedí max. 4 osoby, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých,

  • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 2 metry od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,

  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,

  • provozovatel zajistí, pokud je to možné, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,

  • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků, v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,

  • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,

  • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech protiepidemických opatření.
    

 10. Zajištění, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku, je-li to možné
   

 11. Zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny, je-li to možné
   

 12. Přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.
   

 13. Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, s výjimkami.
   

 14. Všem řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.
   

 15. Provádět zvýšené povrchové desinfekce všech míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob a veřejných prostranství, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např.;

  • zastávky MHD

  • místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů, hlavní vstupy do zaměstnání apod.,

  • vstupy z podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod.,

  • místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky,

  • vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce,

  • často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti, apod.
    

 16. Zaměstnavatelé nesmí dovolit přeshraničním pracovníkům vstup do provozovny, pokud nepředloží jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny..
   

 17. Povinnost provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.
   

 18. Vězeňské službě České republiky zajistit, aby byl zachován odstup mezi návštěvou a obviněným, odsouzeným, chovancem či zaměstnancem Vězeňské služby nejméně 2 metry

   

Mimořádné opatření č. 17/2020, které platí pro území obcí Bruntál, Krnov, Rýmařov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, nařizuje:
 

 1. Povinnost provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
   

 2. Omezení příjmu osob v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou klientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
   

 3. Provozování zotavovacích akcí a jiných podobných akcí za dodržení následujících pravidel:

  • zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,

  • zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,

  • zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,

  • vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,

  • omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů čí jiných osob,

  • omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.
    

 4. Zajištění, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku, je-li to možné
   

 5. Zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny, je-li to možné
   

 6. Přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.
   

 7. Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení poskytujících ambulantní péči, s výjimkou dětí do dvou let věku a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
   

 8. Zaměstnavatelé nesmí dovolit přeshraničním pracovníkům vstup do provozovny, pokud nepředloží jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny..

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

 

Přehled počtu testovaných, nakažených, uzdravených a úmrtí: denně aktualizovaná statistická čísla Ministerstva zdravotnictví pro celou ČR.

KONTAKTY

Důležité kontakty: odkazy na webové stránky jednotlivých ministerstev a také důležitá telefonní spojení najdete zde.

Kontakty v kraji:

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:  595 138 111

Územní pracoviště Opava: 553 668 841

Bezplatná Linka seniorů: 800 200 007 (v provozu od 8 do 20 hodin)

Nová telefonní linka dobrovolnické pomoci pro seniory v kraji, kteří nemají přístup k internetu: 595 622 595


Dotazy ke koronaviru: linka 1212 je zároveň linkou první psychické pomoci

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155112